www-ca-traductors
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [wwwcat-traductors] Traducció de http://www.gnu.org/distros/free-dis


From: Aitor Ruano Miralles
Subject: Re: [wwwcat-traductors] Traducció de http://www.gnu.org/distros/free-distros.html
Date: Wed, 29 Jul 2009 11:33:51 +0200

El dc 29 de 07 de 2009 a les 09:15 +0000, en/na PUIGPELAT VALLS, MIGUEL
va escriure:
> No podem afegir distribucions si no estan a l'original anglès. Tal i
> com s'explica a
> http://www.gnu.org/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html, cal 
> que la distribució compleixi unes condicions i escriure a address@hidden per 
> tal que l'avaluïn.
> 
> Miquel Puigpelat.
> _______________________________________________
> wwwcat-traductors mailing list
> address@hidden
> http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-ca-traductors

Ja està a la pàgina amb anglés:
http://www.gnu.org/distros/free-distros.html
-- 
Aitor Ruano Miralles <address@hidden>

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]