www-ca-traductors
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [wwwcat-traductors] Traducció de htt p://www.gnu.org/distros/free-di


From: PUIGPELAT VALLS, MIGUEL
Subject: Re: [wwwcat-traductors] Traducció de htt p://www.gnu.org/distros/free-distros.html
Date: Wed, 29 Jul 2009 09:15:28 +0000 (GMT)

No podem afegir distribucions si no estan a l'original anglès. Tal i com s'explica a http://www.gnu.org/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html, cal que la distribució compleixi unes condicions i escriure a address@hidden per tal que l'avaluïn.

Miquel Puigpelat.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]