help-octave
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: 1 i 2


From: slaythemall
Subject: Re: 1 i 2
Date: Wed, 11 Jan 2017 09:07:02 -0800 (PST)

*PRACOWNIK
*
#pragma once
#include <string.h>
#include <iostream>
#include "Data.h"
#include "Napis.h"

using namespace std;

class Pracownik
{
    Napis m_Imie;
    Napis m_Nazwisko;
    Data m_DataUrodzenia;
    const int m_nIDZatrudnienia;
public:
    Pracownik(const char* im = "", const char * naz = "", int dzien = 1, int
miesiac = 1, int rok = 2000);
    Pracownik(const Pracownik & wzor);
    ~Pracownik();
    const char* Imie() const;
    const char* Nazwisko() const;
    void Imie(const char* nowe_imie);
    void Nazwisko(const char* nowe_nazwisko);
    void DataUrodzenia(int nowy_dzien, int nowy_miesiac, int nowy_rok);
    void Wypisz() const;
    void Wpisz();
    int SprawdzImie(const char* por_imie) const;
    int SprawdzNazwisko(const char* por_nazwisko) const;
    int Porownaj(const Pracownik& wzorzec) const;

    Pracownik & operator=(const Pracownik & wzor);
    bool operator==(const Pracownik & wzor) const;

    friend ostream & operator<<(ostream & wy, const Pracownik & p)
    {
        wy << p.m_Imie;
        wy.width(20);
        wy << p.m_Nazwisko;
        wy.width(20);
        wy << p.m_DataUrodzenia;;
        return wy;
    };
    friend istream & operator >> (istream & we, Pracownik & p)
    {
        we >> p.m_Imie >> p.m_Nazwisko >> p.m_DataUrodzenia;
        return we;
    };
};

#include "Pracownik.h"

int counter = 0;

Pracownik::Pracownik(const char * im, const char * naz, int dzien, int
miesiac, int rok) :  //konstruktor domyślny
    m_Imie(im),
    m_Nazwisko(naz),
    m_DataUrodzenia(dzien, miesiac, rok),
    m_nIDZatrudnienia(counter + 1)
{
    counter++;
}

Pracownik::Pracownik(const Pracownik & wzor)
:m_DataUrodzenia(wzor.m_DataUrodzenia),
m_nIDZatrudnienia(wzor.m_nIDZatrudnienia), m_Imie(wzor.m_Imie),
m_Nazwisko(m_Nazwisko)                             
                                        
                    //konstruktor kopiujacy
{
}


Pracownik::~Pracownik()
{
}

const char* Pracownik::Imie() const
{
    return m_Imie.Zwroc();
}

const char* Pracownik::Nazwisko() const
{
    return m_Nazwisko.Zwroc();
}

void Pracownik::Imie(const char* nowe_imie)
{
    m_Imie.Ustaw(nowe_imie);
}

void Pracownik::Nazwisko(const char* nowe_nazwisko)
{
    m_Nazwisko.Ustaw(nowe_nazwisko);
}

void Pracownik::DataUrodzenia(int nowy_dzien, int nowy_miesiac, int
nowy_rok)
{
    m_DataUrodzenia.Ustaw(nowy_dzien, nowy_miesiac, nowy_rok);
}

void Pracownik::Wypisz() const
{
    m_Imie.Wypisz();
    m_Nazwisko.Wypisz();
    m_DataUrodzenia.Wypisz();
}

void Pracownik::Wpisz()
{
    char Imie[25], Nazwisko[30];
    cout << "Podaj imie\n";
    cin >> Imie;
    cout << "Podaj nazwisko\n";
    cin >> Nazwisko;
    m_Imie.Ustaw(Imie);
    m_Nazwisko.Ustaw(Nazwisko);
    m_DataUrodzenia.Wpisz();
}

int Pracownik::SprawdzImie(const char* por_imie) const
{
    return m_Imie.SprawdzNapis(por_imie);
}

int Pracownik::SprawdzNazwisko(const char* por_nazwisko) const
{
    return m_Nazwisko.SprawdzNapis(por_nazwisko);
}

int Pracownik::Porownaj(const Pracownik& wzorzec) const
{
    int sprNazwisko = SprawdzNazwisko(wzorzec.Nazwisko());
    if (sprNazwisko != 0)
        return sprNazwisko;
    int sprImie = SprawdzImie(wzorzec.Imie());
    if (sprImie != 0)
        return sprImie;
    int sprData = m_DataUrodzenia.Porownaj(wzorzec.m_DataUrodzenia);
    if (sprData != 0)
        return -sprData;
    return 0;
}


Pracownik & Pracownik::operator=(const Pracownik & wzor)            
                    //operator
przypisania
{
    if (this != &wzor)
    {

        this->m_Imie = wzor.m_Imie;
        this->m_Nazwisko = wzor.m_Nazwisko;
        this->m_DataUrodzenia = Data(wzor.m_DataUrodzenia);
    }
    return *this;
}

bool Pracownik::operator==(const Pracownik & wzor) const            
                    //operator
porownania
{
    if (m_Imie == wzor.m_Imie &&
        m_Nazwisko == wzor.m_Nazwisko &&
        m_DataUrodzenia.Porownaj(wzor.m_DataUrodzenia) == 0 &&
        m_nIDZatrudnienia == wzor.m_nIDZatrudnienia)
        return true;
    else return false;
}


*NAPIS*

#pragma once
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <iostream>

using namespace std;

class Napis
{
public:
    Napis(const char* nap = "");
    Napis(const Napis& wzor);
    ~Napis(void);
private:
    char *m_pszNapis;
    int m_nDl; //ilosc znakow m_psz;
public:
    const char* Zwroc() const;
    void Ustaw(const char* nowy_napis);
    void Wypisz() const;
    void Wpisz();
    int SprawdzNapis(const char* por_napis) const;
    Napis & operator = (const Napis & wzor);
    bool operator == (const Napis & wzor) const;
    friend ostream & operator<<(ostream & wy, const Napis &p)
    {
        wy << p.Zwroc();
        return wy;
    };
    friend istream & operator >> (istream & we, Napis & p)
    {
        char *nowy = new char[100];
        we >> nowy;
        p.Ustaw(nowy);
        return we;
    };};

#include "Napis.h"

using namespace std;

Napis::Napis(const char* nap)
{
    this->m_nDl = strlen(nap) + 1; //+1 bo koniec lancucha
    this->m_pszNapis = new char[this->m_nDl]; //pamiec dla nowego char o
len=m_nDl
    strcpy_s(this->m_pszNapis, this->m_nDl, nap);
}

Napis::~Napis(void)
{
    delete[](this->m_pszNapis); //zwalnianie pamieci
    this->m_pszNapis = 0; //pusty lancuch
}

Napis::Napis(const Napis& wzor) {
    this->m_nDl = strlen(wzor.m_pszNapis) + 1;
    this->m_pszNapis = new char[this->m_nDl];
    strcpy_s(this->m_pszNapis, this->m_nDl, wzor.m_pszNapis);
}

const char* Napis::Zwroc() const
{
    return m_pszNapis;
}

void Napis::Ustaw(const char* nowy_napis)
{
    m_nDl = strlen(nowy_napis) + 1;
    m_pszNapis = new char[m_nDl];
    strcpy(m_pszNapis, nowy_napis);
}

void Napis::Wypisz() const
{
    cout << this->m_pszNapis << " ";
}

void Napis::Wpisz(void)
{
    cin >> this->m_pszNapis;
}

int Napis::SprawdzNapis(const char* por_napis) const
{
    int check;
    if (strcmp(this->m_pszNapis, por_napis) == 1) {
        check = 1;
    }
    else if (strcmp(this->m_pszNapis, por_napis) == 0) {
        check = 0;
    }
    else {
        check = -1;
    }
    return check;
}

Napis & Napis::operator= (const Napis & wzor) { //przeladowanie operatora
przypisania???

    if (this != &wzor)                           
                    //spr czy this !=wzor
    {
        delete[] this->m_pszNapis;                   
                //zniszczyc obiekt               
            
        this->m_nDl = strlen(wzor.m_pszNapis) + 1;           
        //częsc konstruktorowa                 
jednym z pol skl jest wskaznik, wiec lepiej przeładowac, zeby działał tak,
jak potrzebujemy
        this->m_pszNapis = new char[strlen(wzor.m_pszNapis) + 1];
        strcpy_s(this->m_pszNapis, this->m_nDl, wzor.m_pszNapis);
    }
    return *this;

}

bool Napis:: operator== (const Napis & wzor) const { //przeladowanie
operatora porownania ??

    if (this->m_pszNapis == wzor.m_pszNapis && this->m_nDl == wzor.m_nDl) {
        return true;
    }
    else
        return false;
}

*DATA*

#pragma once
#include<iostream>

using namespace std;

class Data
{
public:
    Data(int d, int m, int r);
    ~Data(void);
private:
    int m_nDzien;
    int m_nMiesiac;
    int m_nRok;
public:
    void Ustaw(int d, int m, int r);
    int Dzien(void) const;
    int Miesiac(void) const;
    int Rok(void) const;
    void Wypisz(void) const;
    void Wpisz(void);
private:
    void Koryguj(void);
public:
    int Porownaj(const Data & wzor) const;

    friend ostream& operator<<(ostream & wy, const Data & d)
    {
        //wy << d.Dzien() << " " << d.Miesiac() << " " << d.Rok(); 
        wy << d.Dzien();
        wy.width(5);
        wy << d.Miesiac();
        wy.width(5);
        wy << d.Rok();
        return wy;
    };
    friend istream& operator >> (istream & we, Data & d)
    {
        we >> d.m_nDzien >> d.m_nMiesiac >> d.m_nRok;

        return we;
        //   d.Koryguj();
    };

};

#include "Data.h"
using namespace std;

Data::Data(int d, int m, int r)
{
    Ustaw(d, m, r);
}

Data::~Data(void)
{
}

void Data::Ustaw(int d, int m, int r)
{
    m_nDzien = d;
    m_nMiesiac = m;
    m_nRok = r;
    Koryguj();
}

int Data::Dzien(void) const
{
    return m_nDzien;
}

int Data::Miesiac(void) const
{
    return m_nMiesiac;
}

int Data::Rok(void) const
{
    return m_nRok;
}

void Data::Wypisz(void) const
{
    cout << m_nDzien << "-" << m_nMiesiac << "-" << m_nRok << endl;
}

void Data::Wpisz(void)
{
    int dz, ms, rk;
    cout << "Podaj dzien:"; cin >> dz;
    cout << "Podaj miesiac:"; cin >> ms;
    cout << "Podaj rok:"; cin >> rk;
    Ustaw(dz, ms, rk);
}

void Data::Koryguj(void)
{
    if (m_nDzien > 31) {
        m_nDzien = 31;
    }
    if (m_nMiesiac == 4 || m_nMiesiac == 6 || m_nMiesiac == 9 || m_nMiesiac 
==
11 && m_nDzien > 30) {
        m_nDzien = 30;
    }
    if (m_nMiesiac == 2 && m_nDzien > 28 && m_nRok % 4 != 0) {
        m_nDzien = 28;
    }
    if (m_nMiesiac == 2 && m_nDzien > 29 && m_nRok % 4 == 0) {
        m_nDzien = 29;
    }
    if (m_nMiesiac>12) {
        m_nMiesiac = 12;
    }
    if (m_nMiesiac <= 0) {
        m_nMiesiac = 1;
    }
    if (m_nRok <= 0) {
        m_nRok = 1;
    }
    if (m_nDzien <= 0) {
        m_nDzien = 1;
    }
}

int Data::Porownaj(const Data & wzor) const
{
    if (this->m_nRok>wzor.Rok())
        return -1;
    else if (this->m_nRok<wzor.Rok())
        return 1;
    else if (this->m_nMiesiac>wzor.Miesiac())
        return -1;
    else if (this->m_nMiesiac<wzor.Miesiac())
        return 1;
    else if (this->m_nDzien>wzor.Dzien())
        return -1;
    else if (this->m_nDzien<wzor.Dzien())
        return 1;
    return 0;
}&lt;b>TABLICA*

#pragma once
#include "Pracownik.h"
#include "Data.h"
#include <fstream>
#include <string>

class TablicaPracownikow
{
    Pracownik m_pTablica[20];
    int m_nLiczbaPracownikow;
public:
    TablicaPracownikow(void);
    ~TablicaPracownikow(void);
    void Dodaj(const Pracownik & p);
    void Usun(const Pracownik wzorzec);
    void WypiszPracownikow() const;
    const Pracownik* Szukaj(const char* nazwisko, const char* imie) const;

    void zapisz();
    void wczytaj();
};

#include "TablicaPracownikow.h"TablicaPracownikow::TablicaPracownikow(void):m_nLiczbaPracownikow(0)
{
}


TablicaPracownikow::~TablicaPracownikow(void)
{
}

void TablicaPracownikow::Dodaj(const Pracownik & p)
{
    if (m_nLiczbaPracownikow == 20)
    {
        cout << "Brak miejsca na dodanie nowego pracownika\n";
        return;
    }
    for (int i = 0; i < m_nLiczbaPracownikow; i++)
    {
        if (m_pTablica[i].Porownaj(p) == 0)
        {
            return;
        }
    }
    m_pTablica[m_nLiczbaPracownikow++] = p;
}

void TablicaPracownikow::Usun(const Pracownik wzorzec) {

    for (int i = 0; i < m_nLiczbaPracownikow; i++)
    {
        if (m_pTablica[i].Porownaj(wzorzec) == 0)
        {
            m_pTablica[i] = m_pTablica[m_nLiczbaPracownikow - 1];
            m_nLiczbaPracownikow--;
            break;
        }
    }
}

void TablicaPracownikow::WypiszPracownikow() const {
    for (int i = 0; i < m_nLiczbaPracownikow; i++)
    {
        m_pTablica[i].Wypisz();
    }
}

const Pracownik* TablicaPracownikow::Szukaj(const char* nazwisko, const
char* imie) const {


    for (int i = 0; i < m_nLiczbaPracownikow; i++)
    {
        if ((strcmp(m_pTablica[i].Imie(), imie) == 0) &&
(strcmp(m_pTablica[i].Nazwisko(), nazwisko) == 0))
        {
            return &(m_pTablica[i]);
        }
    }
    return NULL;
}

void TablicaPracownikow::zapisz() {
    fstream plik;
    plik.open("plik.txt");
    
    for (int i = 0; i < this->m_nLiczbaPracownikow; i++) {
        plik << this->m_pTablica[i];
    }
    plik.close();
}

void TablicaPracownikow::wczytaj() {
    fstream plik;
    plik.open("plik.txt", ios::in | ios::out);
    if (plik.good()) {
        while (!plik.eof()) {
            Pracownik pracownik;
            plik >> pracownik;
            this->Dodaj(pracownik);
        }
        plik.close();
    }
    
}

*
MAIN*

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <iostream>
#include "TablicaPracownikow.h"
#include "Pracownik.h"
#include "Data.h"
#include "Napis.h"
#include <stdio.h>

using namespace std;

int main()
{
    char znak;
    TablicaPracownikow tablicaPracownikow;
    while (1)
    {
        cout << "Operacje:\n"
            << "d - Dodaj pracownika\n"
            << "u - Usun pracownika\n"
            << "w - Wypisz pracownikow\n"
            << "s - Wyszukaj pracownika\n"
            << "z - Zapisz do pliku\n"
            << "p - Wypisz z pliku\n"
            << "q - Wyjdz\n";
            

        cin >> znak;
        switch (znak)
        {
        case 'd':
        {
            Pracownik pracownik;
            pracownik.Wpisz();
            tablicaPracownikow.Dodaj(pracownik);
            break;
        }
        case 'u':
        {
            Pracownik pracownik;
            pracownik.Wpisz();
            tablicaPracownikow.Usun(pracownik);
            break;
        }
        case 'w':
        {
            tablicaPracownikow.WypiszPracownikow();
            break;
        }
        case 's':
        {
            char imie[40], nazwisko[40];
            cout << "Podaj imie szukanego pracownika\n";
            cin >> imie;
            cout << "Podaj nazwisko szukanego pracownika\n";
            cin >> nazwisko;
            const Pracownik* pracownik;
            pracownik = tablicaPracownikow.Szukaj(nazwisko, imie);
            if (pracownik != NULL)
            {
                (*pracownik).Wypisz();
            }
            else
            {
                cout << "Nie ma takiego pracownika\n";
            }

            break;
        }
        case 'z':
        {
            tablicaPracownikow.zapisz();
            break;
        }

        case 'p':
        {
            tablicaPracownikow.wczytaj();
            break;
        }
        case 'q':
            return 0;
        default:
            break;
        }
    }
}


--
View this message in context: 
http://octave.1599824.n4.nabble.com/1-i-2-tp4677888p4681388.html
Sent from the Octave - General mailing list archive at Nabble.com.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]