bug-ncurses
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

optimizing _nc_scroll_window?


From: Folkert van Heusden
Subject: optimizing _nc_scroll_window?
Date: Thu, 15 Mar 2007 12:35:28 +0100
User-agent: Mutt/1.5.13 (2006-08-11)

Hi,

Do you think that _nc_scroll_window can be optimized any further? (for
speed)
That because I did some profiling and it seems that _nc_scroll_window is
using 15% of the cputime my program spends on the processor.


Folkert van Heusden

-- 
MultiTail is een flexibele tool voor het volgen van logfiles en
uitvoer van commando's. Filteren, van kleur voorzien, mergen,
'diff-view', etc. http://www.vanheusden.com/multitail/
----------------------------------------------------------------------
Phone: +31-6-41278122, PGP-key: 1F28D8AE, www.vanheusden.com
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]