www-tr-internal
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-internal] www-tr standartlar.html


From: Ali Servet Donmez
Subject: [www-tr-internal] www-tr standartlar.html
Date: Wed, 30 Dec 2009 17:07:06 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www-tr
Module name:  www-tr
Changes by:   Ali Servet Donmez <exalted>   09/12/30 17:07:06

Added files:
    .       : standartlar.html 

Log message:
    Standart cevirilerin bulundugu basit bir sayfa

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www-tr/standartlar.html?cvsroot=www-tr&rev=1.1

Patches:
Index: standartlar.html
===================================================================
RCS file: standartlar.html
diff -N standartlar.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ standartlar.html  30 Dec 2009 17:07:06 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,149 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd";>
+<html><head><meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" 
http-equiv="content-type"><title>www-tr standartlar</title></head><body>Bu 
sayfa www-tr projesi'nde kullan&#305;lan baz&#305; msgid'lerin standart 
çevirilerinin bir listesini içerir.<br>
+<table style="text-align: left; width: 100%;" border="1" cellpadding="2" 
cellspacing="2">
+ <tbody>
+  <tr>
+   <td style="vertical-align: top; background-color: black; color: 
white;">msgid<br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top; background-color: black; color: 
white;">Standart msgstr örne&#287;i<br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top; background-color: black;"><span 
style="color: white;">Not</span><br>
+   </td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td style="vertical-align: top;">GNU Project<br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;">GNU Projesi<br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;"><br>
+   </td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td style="vertical-align: top;">Free Software Foundation (FSF)<br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;">Özgür Yaz&#305;l&#305;m Vakf&#305; 
(FSF)<br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;"><br>
+   </td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td style="vertical-align: top;">*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*<br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;"><br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;">E&#287;er çevirmenin okuyucular için
+eklemek istedi&#287;i bir herhangi bir not yoksa bu alana en az&#305;ndan bir
+bo&#351;luk karakteri konulmal&#305;d&#305;r.<br>
+   </td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td style="vertical-align: top;">Please send FSF &amp;amp; GNU
+inquiries to &lt;a
+href="mailto:address@hidden"&gt;&lt;em&gt;address@hidden&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;.&nbsp;
+There are also &lt;a href="/contact/"&gt;other ways to
+contact&lt;/a&gt; the FSF.&nbsp; &lt;br /&gt; Please send broken links
+and other corrections or suggestions to &lt;a
+href="mailto:address@hidden"&gt;&lt;em&gt;address@hidden&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;.<br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;">Lütfen FSF ve GNU hakk&#305;ndaki
+sorular&#305;n&#305;z&#305; &lt;a
+href="mailto:address@hidden"&gt;&lt;em&gt;address@hidden&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;
+adresine gönderin. FSF ile ileti&#351;ime geçmenin &lt;a
+href="/contact/"&gt;ba&#351;ka yollar&#305;&lt;/a&gt; da vard&#305;r.&lt;br 
/&gt;
+Lütfen çal&#305;&#351;mayan ba&#287;lant&#305;lar&#305; ve di&#287;er 
düzeltmelerinizi (ya da
+önerilerinizi) &lt;a href="<br>
+"mailto:address@hidden"&gt;&lt;em&gt;address@hidden&lt;/em&gt;&lt;/a&gt; 
adresine gönderin.<br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;"><br>
+   </td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td style="vertical-align: top;">Please see the &lt;a
+href="/server/standards/README.translations.html"&gt;Translations
+README&lt;/a&gt; for information on coordinating and submittingtranslations of 
this article. <br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;">Bu yaz&#305;n&#305;n çeviri düzenlemesi 
ve
+sunu&#351;u ile ilgili bilgi için lütfen &lt;a
+href="/server/standards/README.translations.html"&gt;Çeviriler
+BEN&#304;OKU&lt;/a&gt;sayfas&#305;na bak&#305;n. <br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;"><br>
+   </td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td style="vertical-align: top;">Copyright &amp;copy; 2000, 2007 Free 
Software Foundation, Inc.,<br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;"><br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;">Bu alan aynen oldu&#287;u gibi 
korunmal&#305;, ancak bo&#351; b&#305;rak&#305;lmamal&#305;d&#305;r. msgid'yi 
oldu&#287;u gibi kopyalay&#305;n.<br>
+   </td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td style="vertical-align: top;">51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 
02110, USA<br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;"><br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;">Bu alan aynen oldu&#287;u gibi 
korunmal&#305;, ancak bo&#351; b&#305;rak&#305;lmamal&#305;d&#305;r. msgid'yi 
oldu&#287;u gibi kopyalay&#305;n.</td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td style="vertical-align: top;">Verbatim copying and distribution of 
this entire article is permitted in any medium, provided this notice is 
preserved.<br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;">Bu makalenin tamam&#305;n&#305;n 
kelimesi
+kelimesine kopyalanmas&#305;na ve da&#287;&#305;t&#305;lmas&#305;na, ücret 
talep etmeksizin,
+herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar hakk&#305;bildirisini korumak 
&#351;art&#305;yla, dünya çap&#305;nda izin verilmi&#351;tir. <br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;"><br>
+   </td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td style="vertical-align: top;">*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*<br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Çeviriye 
katk&#305;da bulunanlar:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br>
+&lt;ul&gt;<br>
+   <br>
+&lt;li&gt;<br>
+&lt;a href="http://www.pittle.org/"&gt;Ali Servet Dönmez&lt;/a&gt;<br>
+&lt;a 
href="mailto:address@hidden"&gt;&amp;lt;address@hidden&amp;gt;&lt;/a&gt;,<br>
+2008.<br>
+&lt;/li&gt;<br>
+   <br>
+&lt;li&gt;<br>
+Fatma Ek&#351;io&#287;lu<br>
+&lt;a 
href="mailto:address@hidden"&gt;&amp;lt;address@hidden&amp;gt;&lt;/a&gt;,<br>
+2007.<br>
+&lt;/li&gt;<br>
+   <br>
+&lt;li&gt;<br>
+An&#305;l Mevlüt Güven<br>
+&lt;a 
href="mailto:address@hidden"&gt;&amp;lt;address@hidden&amp;gt;&lt;/a&gt;,<br>
+2007.<br>
+&lt;/li&gt;<br>
+   <br>
+&lt;/ul&gt;<br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;">Gereken say&#305;da 
&lt;li&gt;...&lt;/li&gt;
+ornek msgstr'de oldu&#287;u gibi eklenmelidir. E&#287;er çevirmen www ya da
+e-posta adresinin yay&#305;mlanmas&#305;n&#305; istemiyorsa ilgili &lt;a
+href="..."&gt;...&lt;/a&gt; sat&#305;r&#305; eklenmeyebilinir.<br>
+   </td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td style="vertical-align: top;">Updated:<br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;">Son Güncelleme:<br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;"><br>
+   </td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td style="vertical-align: top;">Translations of this page<br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;">Bu sayfan&#305;n di&#287;er dillere 
&lt;a 
href="/server/standards/README.translations.html"&gt;çevirileri&lt;/a&gt;:<br>
+   </td>
+   <td style="vertical-align: top;"><br>
+   </td>
+  </tr>
+ </tbody>
+</table>
+<br>
+</body></html>
\ No newline at end of file
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]