web-translators-pl
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[gnu-pl] wwwgnudiff - raport nr 340


From: Wojciech Kotwica
Subject: [gnu-pl] wwwgnudiff - raport nr 340
Date: Sun, 11 Jul 2004 05:29:34 +0200

--- prev/www/home.pl.html    Sat Jul 3 05:26:58 2004
+++ curr/www/home.pl.html    Sun Jul 11 05:27:03 2004
@@ -169,4 +169,5 @@
 <a href="/keepingup.pl.html">Na&nbsp;bie¿±co</a><br />
 <a href="/server/list-mirrors.pl.html">Serwery lustrzane</a><br />
+<a href="http://lists.gnu.org";>Dyskusje GNU</a><br />
 <a href="/people/speakers.html">Prelegenci GNU</a><br />
 <a href="/gnu/gnu-user-groups.pl.html">Grupy U¿ytkowników&nbsp;GNU</a><br />
@@ -186,5 +187,5 @@
   <td valign="top" style="width: 50%; padding-right: 10px;">
 
-<h2 id="Flashes">Aktualno¶ci GNU</h2>
+<h3 id="Flashes">Aktualno¶ci GNU</h3>
 
 <!-- GNUs Flash is a pun on News Flash -->
@@ -205,14 +206,14 @@
 
 <p>
-Zobaczcie <a href="http://member.fsf.org";>nowy interfejs na naszej witrynie
-Cz³onków Stowarzyszonych</a>.</p>
-
-<p>
-FSF <a href="/jobs/fsf-db.html">poszukuje analityka systemowego - guru od baz 
danych</a>.</p>
+<a href="http://www.macnewsworld.com/story/software/34984.html";>
+Charles Arthur</a> donosi o&nbsp;<a 
href="http://www.kb.cert.org/vuls/id/713878";>ostrze¿eniu
+amerykañskiego Computer Emergency Response Team</a> (CERT&nbsp;&ndash; Zespó³ 
ds. reagowania na przypadki naruszenia bezpieczeñstwa teleinformatycznego), 
dotycz±cym zagra¿aj±cych bezpieczeñstwu luk w&nbsp;przegl±darce Internet 
Explorer Microsoftu. &bdquo;Ryzyko mo¿na zredukowaæ korzystaj±c z&nbsp;innej 
przegl±darki internetowej&rdquo;.
+<br />
+(Niejmniej jednak, nie powinni nazywaæ ludzi wykorzystuj±cych te luki
+<a 
href="http://www.stallman.org/articles/on-hacking.html";>&bdquo;hackerami&rdquo;</a>).
+</p>
 
 <p>
-<a href="http://agia.fsf.org/associate/leadership";>Larry Lessig wszed³ 
w&nbsp;sk³ad
-Zarz±du Fundacji Wolnego Oprogramowania.</a>
-</p>
+Holenderski parlament przeg³osowa³ odwo³anie swojego poparcia dla dyrektywy UE 
wprowadzaj±cej patenty na oprogramowanie. Je¶li jeszcze kilka innych krajów 
zmieni swoje g³osy, to <a 
href="http://www.groklaw.net/article.php?story=20040702085542832";>patenty na 
oprogramowanie w&nbsp;Europie</a> mog± zostaæ pokonane w&nbsp;Radzie Ministrów.
 
 <p>
@@ -224,5 +225,5 @@
  </td>
  <td valign="top" style="width: 50%; border-left: #3366cc thin solid; 
padding-left: 10px;">
-<h2 id="Action"><a href="/server/takeaction.pl.html">Podejmijcie 
dzia³ania</a></h2>
+<h3 id="Action"><a href="/server/takeaction.pl.html">Podejmijcie 
dzia³ania</a></h3>
 
 <ul>
@@ -367,5 +368,5 @@
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2004/07/02 09:23:10 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2004/07/10 19:37:43 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
--- prev/www/graphics/agnuhead.pl.html Tue May 18 05:28:10 2004
+++ curr/www/graphics/agnuhead.pl.html Sun Jul 11 05:28:06 2004
@@ -2,5 +2,5 @@
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml";>
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="pl" lang="pl">
 
 <head>
@@ -14,5 +14,5 @@
 </head>
 
-<body xml:lang="pl" lang="pl">
+<body>
 
 <p><a href="#translations">T³umaczenia</a> tej strony</p>
@@ -42,4 +42,5 @@
    <li>jpeg <a href="/graphics/gnu-head-sm.jpg">7k</a>, <a 
href="/graphics/gnu-head.jpg">21k</a></li>
    <li>png <a href="/graphics/gnu-head-sm.png">2k</a>, <a 
href="/graphics/gnu-head.png">6k</a>, <a 
href="/graphics/gerwinski-gnu-head.png">566k</a></li>
+    <li>>pdf <a href="/graphics/gnu-head.pdf">41k</a></li>
 </ul>
 
@@ -104,5 +105,5 @@
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2004/05/17 11:39:19 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2004/07/10 16:59:33 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
--- prev/www/graphics/graphics.pl.html Sat Jun 19 05:28:38 2004
+++ curr/www/graphics/graphics.pl.html Sun Jul 11 05:28:06 2004
@@ -84,5 +84,6 @@
 Dziêkujemy Anji Gerwinski za jej rysunki na: <a 
href="http://adele.gerwinski.de/~anja/gnuart/";>http://adele.gerwinski.de/~anja/gnuart/</a>.</p>
 <p></p>
-Dziêkujemy Edwardowi Alfertowi za zaprojektowanie znaczków reklamowych na:
+Dziêkujemy Edwardowi Alfertowi za zaprojektowanie ikonki strony (favicon)
+oraz znaczków reklamowych na:
 <a href="http://graphics.rootmode.com/";>http://graphics.rootmode.com/</a>.</p>
 
@@ -137,5 +138,5 @@
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2004/06/18 12:11:25 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2004/07/10 16:56:03 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
--- prev/www/licenses/license-list.pl.html   Sat Jun 19 05:29:20 2004
+++ curr/www/licenses/license-list.pl.html   Sun Jul 11 05:28:19 2004
@@ -641,7 +641,17 @@
 </dd>
 
+<dt><a href="http://www.opensource.org/licenses/rpl.php";>Reciprocal Public 
License</a></dt>
+<dd>
+Reciprocal Public License z powodu trzech zwi±zanych z ni± problemów nie jest 
licencj± wolnego oprogramowania.
+<ol>
+    <li>Limituje wysoko¶æ op³at, jakie mo¿na pobieraæ za pocz±tkow± 
kopiê.</li>
+    <li>Wymaga powiadomienia twórcy wersji pierwotnej w przypadku 
publikacji wersji zmodyfikowanej.</li>
+    <li>Wymaga publikowania ka¿dej zmodyfikowanej wersji u¿ywanej przez 
instytucjê, nawet prywatnie.</li>
+</ol>
+<p></p></dd>
+
 <dt><a href="http://oss.sgi.com/projects/FreeB/";>SGI Free Software License B, 
w wersji 1.1</a></dt>
 <dd>
-SGI Free Software License B nie jest licencj± Wolnego Oprogramowania, gdy¿ 
³±cz± siê z&nbsp;ni± trzy powa¿ne problemy:
+&bdquo;SGI Free Software License B&rdquo;, choæ jej nazwa mówi, ¿e jest 
&bdquo;licencj± wolnego oprogramowania&rdquo, nie jest Licencj± Wolnego 
Oprogramowania. £±cz± siê z&nbsp;ni± trzy powa¿ne problemy:
 <ol>
    <li>Udzielana licencja patentowa ogranicza siê do niezmienionych wersji 
oprogramowania.</li>
@@ -823,5 +833,5 @@
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2004/06/18 11:47:44 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2004/07/10 18:08:13 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
--- prev/www/people/webmeisters.pl.html Wed Jun 9 05:29:56 2004
+++ curr/www/people/webmeisters.pl.html Sun Jul 11 05:28:39 2004
@@ -42,5 +42,5 @@
    <dt><a href="http://www.rootmode.com/ealfert";><strong>Edward 
Alfert</strong></a> <a href="mailto:ealfert at rootmode dot com">&lt;ealfert at 
rootmode dot com&gt;</a></dt>
    <dd>
-    Edward u¿ywa oprogramowania GNU od ponad dziewiêciu lat i chcia³by 
odwdziêczyæ siê spo³eczno¶ci. Jest webmasterem Projektu GNU.
+    Edward u¿ywa oprogramowania GNU od ponad dziewiêciu lat. Odwdziêcza siê 
spo³eczno¶ci pracuj±c ochotniczo jako webmaster Projektu GNU i projektuj±c <a 
href="http://graphics.rootmode.com/";>grafikê GNU</a>.
    <p></p></dd>
 
@@ -63,5 +63,5 @@
    <dt><a href="http://cec.wustl.edu/~dwb2";><strong>Derek 
Chen-Becker</strong></a>&nbsp;&lt;<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;</dt>
    <dd>
-    Derek jest webmasterem Projektu GNU.
+    Derek jest webmasterem Projektu GNU i pomocnikiem g³ównego webmastera, 
Sinuhe.
    <p></p></dd>
 
@@ -216,5 +216,5 @@
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2004/06/08 12:26:08 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2004/07/10 18:25:23 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
--- prev/www/philosophy/free-sw.pl.html Mon Apr 19 05:28:45 2004
+++ curr/www/philosophy/free-sw.pl.html Sun Jul 11 05:28:46 2004
@@ -2,5 +2,5 @@
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml";>
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="pl" lang="pl">
 
 <head>
@@ -14,5 +14,5 @@
 </head>
 
-<body xml:lang="pl" lang="pl">
+<body>
 
 <p><a href="#translations">T³umaczenia</a> tej strony</p>
@@ -110,6 +110,6 @@
 | <a href="/philosophy/free-sw.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x00e3;</a>
 | <a 
href="/philosophy/free-sw.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>
-| <a href="/philosophy/free-sw.sl.html">Slovensko</a>
-| <a href="/philosophy/free-sw.sv.html">Svenska</a> 
+| <a href="/philosophy/free-sw.sl.html">Slovinsko</a>
+| <a href="/philosophy/free-sw.sv.html">Svenska</a>
 | <a href="/philosophy/free-sw.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a><!-- Please 
keep this list alphabetical -->
 ]
@@ -155,5 +155,5 @@
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2004/04/18 17:32:45 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2004/07/10 16:45:35 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
--- prev/www/philosophy/fs-translations.pl.html Tue Jun 29 05:33:30 2004
+++ curr/www/philosophy/fs-translations.pl.html Sun Jul 11 05:28:46 2004
@@ -76,4 +76,5 @@
 | <a 
href="/philosophy/fs-translations.zh.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>
 | <a href="/philosophy/fs-translations.html">English</a>
+| <a href="/philosophy/fs-translations.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>
 | <a href="/philosophy/fs-translations.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>
 | <a 
href="/philosophy/fs-translations.el.html">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>
@@ -122,5 +123,5 @@
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2004/06/28 11:54:38 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2004/07/10 16:45:38 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
--- prev/www/server/sitemap.pl.html   Mon Apr 19 05:29:05 2004
+++ curr/www/server/sitemap.pl.html   Sun Jul 11 05:29:23 2004
@@ -2,5 +2,5 @@
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml";>
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="pl" lang="pl">
 
 <head>
@@ -14,5 +14,5 @@
 </head>
 
-<body xml:lang="pl" lang="pl">
+<body>
 
 <p><a href="#translations">T³umaczenia</a> tej strony</p>
@@ -186,5 +186,5 @@
    <li><a href="http://mail.gnu.org/";>Listy korespondencyjne GNU</a></li>
    <li><a href="/prep/service.html">Katalog Us³ug GNU</a></li>
-   <li><a href="/gnulist/production/index.html"
+   <li><a href="/directory/"
            id="FreeSoftwareCatalog">Katalog Wolnego 
Oprogramowania</a></li>
    <li><a href="/software/year2000.html">Informacja o Problemie
@@ -304,5 +304,5 @@
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2004/04/18 17:15:55 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2004/07/10 17:25:24 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
--- prev/www/server/takeaction.pl.html Sat Jul 3 05:29:07 2004
+++ curr/www/server/takeaction.pl.html Sun Jul 11 05:29:23 2004
@@ -35,5 +35,5 @@
    i&nbsp;<a href="/press/press.html#releases"><strong>komunikaty 
prasowe</strong></a>
 | <a href="/server/whatsnew.html"><strong>Co nowego</strong></a>
-</p>  
+</p>
 
 <!-- Please make entries so the newest are at the top -->
@@ -45,25 +45,13 @@
 <!-- Do remember to add `id' anchor with unique description -->
 
-<h3>Czerwiec 2004</h3>
-
 <dl class="ss">
 
-<dt><a id="weather">29 czerwca 2004</a></dt>
-<dd>
-Obywatele USA: prosimy o powiadomienie Pañstwowej S³u¿by Meteorologicznej
-(National Weather Service), ¿e popieracie nieodp³atne udostêpnianie
-w&nbsp;Sieci danych o&nbsp;pogodzie.
-Zagl±dnijcie na:
-<a href="http://slashdot.org/article.pl?sid=04/06/27/0216251";>
-http://slashdot.org/article.pl?sid=04/06/27/0216251</a>.
-</dd>
-
-<dt><a id="positions">11 czerwca 2004</a></dt>
+<dt><a id="positions"><b>Wyborcy z Unii Europejskiej:</b></a></dt>
 <dd>
-Wyborcy z Unii Europejskiej: zapoznajcie siê&nbsp;z dokumentem <a 
href="http://kwiki.ffii.org/ElectPart0405En";>
+Zapoznajcie siê&nbsp;z dokumentem <a 
href="http://kwiki.ffii.org/ElectPart0405En";>
 http://kwiki.ffii.org/ElectPart0405En</a>, który informuje o&nbsp;kandydatach 
do Parlamentu Europejskiego i&nbsp;zajmowanych przez nich stanowiskach na temat 
patentów na oprogramowanie.
 </dd>
 
-<dt><a id="hr3261">4 czerwca 2004</a></dt>
+<dt><a id="hr3261"><b>Obywatele USA:</b></a></dt>
 <dd>
 Prosimy o skontaktowanie siê ze swoimi przedstawicielami w&nbsp;Kongresie USA, 
¿eby
@@ -71,10 +59,10 @@
 </dd>
 
-<dt><a id="wipo">4 czerwca 2004</a></dt>
+<dt><a id="wipo"><b>Ogólno¶wiatowe:</b></a></dt>
 <dd>
 Prosimy pomó¿cie <a href="http://www.public-domain.org/?q=node/view/31";>Union 
for the Public Domain</a> w&nbsp;u¶wiadamianiu, jakie niebezpieczeñstwa niesie 
Traktat o&nbsp;Nadawaniu proponowanego przez WIPO. Zrobicie to zadaj±c 
urzêdnikom pañstwowym pytania na temat Traktatu.
 </dd>
 
-<dt><a id="swpat">4 czerwca 2004</a></dt>
+<dt><a id="swpat"><b>W Europie:</b></a></dt>
 <dd>
 Prosimy o odwiedzenie
@@ -86,5 +74,5 @@
 </dd>
 
-<dt><a id="directory">4 czerwca 2004</a></dt>
+<dt><a id="directory"><b>Akcja d³ugoterminowa:</b></a></dt>
 <dd>
 Oczekujemy na wasze propozycje pakietów wolnego oprogramowania, jakie 
nale¿a³oby dodaæ do
@@ -93,5 +81,5 @@
 </dd>
 
-<dt><a id="antidmca">4 czerwca 2004</a></dt>
+<dt><a id="antidmca"><b>Ogólno¶wiatowe:</b></a></dt>
 <dd>
 Prosimy o podpisanie <em>zarówno</em>
@@ -111,5 +99,4 @@
 <!-- Please make entries so the newest are at the top -->
 
-
 <hr />
 
@@ -161,5 +148,5 @@
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2004/07/02 09:24:07 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2004/07/10 17:25:25 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]