ngodb
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ngodb] Informacje na temat pythona i baz danych


From: Radoslaw Janeczko
Subject: [ngodb] Informacje na temat pythona i baz danych
Date: Wed, 23 Feb 2005 12:51:55 +0100
User-agent: Mozilla Thunderbird 1.0 (X11/20041227)

Witam!

Aby w mailach nie zginęło, zamieściłem garść informacji na temat dostępu do baz danych za pomocą pythona tutaj:

http://bezdomni.openpoland.org/wiki/index.php/PythonDatabase

pozdrawiam
--
Radoslaw Janeczko
Software Developer, GTS Polska
e-mail: address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]