gfsd-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[gfsd]�߼��̺�Ʈ^.^


From: [] ̵
Subject: [gfsd]߼̺Ʈ^.^
Date: Tue, 9 Oct 2001 18:01:29 +0900

 

¿µ¾îȸȭ ¹«·á À̺¥Æ®

 

ÀÎÅͳÝ1³â°úÁ¤ 1°³¿ù°úÁ¤ ¿µ¾îȸȭ ±³À°À»

¹«·áÃß÷ ½ÅûÁ¢¼ö ÇÏ¿À´Ï ¸¹ÀºÂü¿©¹Ù¶ø´Ï´Ù.

(¼±Âø¼ø 1000¸í ÇÑÁ¤Á¢¼ö)

(±³Àçºñ º°µµ)

 

Gateway to

AMERICAN ENGLISH

 

AMERICAN ENGLISH CLUB

 

ÀÎÅÍ³Ý ±âȹ°ü¸®ºÎ  ´ã´ç: ¿À ÀçÇö °úÀå   ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02-730-0326

¾Æ·¡½Åû¼­·Î Á¢¼öÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù

* * * ¹« ·á ¿µ ¾î ¼ö °­ ½Å û * * *

ÀÌ ¸§

³ª ÀÌ

¿¬ ¶ô ó

--

Á÷ ¾÷

E-mail

¼º º°

³² ¿©

º»ÀÎÀÇ ¿µ¾îȸȭ ¼öÁØÀº? 

   ¾ÆÁÖ ´ÉÅë ¾î´ÀÁ¤µµ °¡´É °£´ÜÇѱâÃÊ  ¾Æ¹«°Íµµ ¸ð¸§

 ¿µ¾î¸¦ °øºÎÇϴµ¥ ¹®Á¦Á¡Àº?

   ½Ã°£Àû¹®Á¦     °æÁ¦Àû ¹®Á¦   ±âÃʺÎÁ·         ±â Ÿ

ARS ¿µ¾îÇнÀ ÇÁ·Î±×·¥À» µé¾îº»ÀûÀÌÀÖ³ª¿ä?  Yes   No

¹Ù»Û Çö´ëÀο¡°Ô On-Line ¿Ü±¹¾î °­Á¸¦ ¾î¶»°Ô »ý°¢ÇϽʴϱî?

              ²À ÇÊ¿äÇÏ´Ù  º¸ÅëÀÌ´Ù  ±×Àú ±×·¸´Ù

»ó´ã¿ø°ú ¿¬¶ô°¡´ÉÇÑ ½Ã°£Àº ¾ðÁ¦ÀԴϱî?

                   ¿ÀÀü     ¿ÀÈÄ    ¾ß°£     ¹«°ü

 

ÇϽǸ»¾¸

(ÁÖ)Hyundai Media

E-mail

 
<Á¤º¸Åë½Å¸ÁÀÌ¿ëÃËÁø ¹× Á¤º¸º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ ÀǰŠǥ½Ã>Çã¶ô¾øÀÌ ¸ÞÀÏÀ» º¸³»¼­ Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ ¸ÞÀÏÀº À¥¼­ÇÎ µµÁß °ø°³µÈ ´ÔÀÇ ¸ÞÀÏÀ» º¸°í º¸³»µå¸®´Â ±¤°íÀÔ´Ï´Ù. °áÄÚ, ¸ÞÀÏÁÖ¼ÒÀÌ¿Ü ´Ô¿¡´ëÇÑ ¾î¶² Á¤º¸µµ °¡Áö°í ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¸ÞÀÏ ¼ö½ÅÀ» ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ã¸é »ó´Ü¿¡ Ç¥½ÃµÈ ¼ö½Å°ÅºÎÀÚ¿¡ µî·ÏÇØÁÖ½Ã¸é ´Ù½Ã´Â ¸ÞÀÏ º¸³»Áö ¾Ê°Ú½À´Ï´Ù.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]