emacs-diffs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

master 283db0d 2/2: * etc/tutorials/TUTORIAL.sv: Adjust to latest change


From: Stefan Kangas
Subject: master 283db0d 2/2: * etc/tutorials/TUTORIAL.sv: Adjust to latest change in TUTORIAL.
Date: Mon, 6 Dec 2021 09:10:06 -0500 (EST)

branch: master
commit 283db0d703f984bbfcbc1bde9c78fa399af36c50
Author: Stefan Kangas <stefan@marxist.se>
Commit: Stefan Kangas <stefan@marxist.se>

    * etc/tutorials/TUTORIAL.sv: Adjust to latest change in TUTORIAL.
---
 etc/tutorials/TUTORIAL.sv | 14 ++++++++++++++
 1 file changed, 14 insertions(+)

diff --git a/etc/tutorials/TUTORIAL.sv b/etc/tutorials/TUTORIAL.sv
index dacc66d..54756e2 100644
--- a/etc/tutorials/TUTORIAL.sv
+++ b/etc/tutorials/TUTORIAL.sv
@@ -1119,6 +1119,20 @@ Emacs-manualen i noden "Dired".
 Manualen beskriver även många andra funktioner i Emacs.
 
 
+* INSTALLERA PAKET
+------------------
+
+Emacs har en stor uppsättning paket skrivna av användare, som utökar
+Emacs funktionalitet. Detta kan innefatta stöd för nya språk, fler
+teman, insticksmoduler för integration med externa program och mycket,
+mycket annat.
+
+Skriv M-x list-packages för att se en lista över alla tillgängliga
+paket. I detta läge kan du installera eller avinstallera paket samt
+läsa mer om olika paket. Se användarmanualen för mer information om
+pakethantering.
+
+
 * SLUTORD
 ---------
 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]