bug-sh-utils
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

sh-utils 2.0


From: Jaroslaw Dziubek
Subject: sh-utils 2.0
Date: Sun, 27 May 2001 14:27:44 +0200 (CEST)

Hi!

I found a strange bug in date:

(02:25pm)address@hidden:~]$ date --date yesterday +%w-%W
6-21
(02:25pm)address@hidden:~]$ date --date today +%w-%W
0-21
(02:25pm)address@hidden:~]$ date --date tomorrow +%w-%W
1-22

(I have set locales to pl_PL, but in C date also show bad week number)


regards
Jaroslaw Dziubek
-- 
 IRL:Jaroslaw Dziubek, ICQ:1340145 |   "Czy istnieje coś gorszego
  http://yaro.perfect.net.pl/  |  niż miłość brzydkiej kobiety?
KNM Member: http://www.knm.org.pl/ | Owszem - przyjaźń pięknej kobiety."
   IRC: Yaro na #grudziadz   |        Camus
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]