adsyc-user
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Adsyc-user] test


From: service
Subject: [Adsyc-user] test
Date: Thu, 09 Mar 2006 00:57:26 -0500

Çѹ¹Õé¡ÒèèÒÂàªç¤¢Í§¤Ø³¨ÐäÁèãªèàÃ×èͧÂØè§ÂÒ¡ÍÕ¡µèÍä» 
¶éҤسÁÕâ»Ãá¡ÃÁ·Õè¨ÐªèǨѴ¡Òà à¡ÕèÂǡѺàÃ×èͧ¡ÒèèÒÂàªç¤ ¾ÔÁ¾ìàªç¤ (Cheque 
Management) «Öè§Ãͧ¡Ñºàªç¤¢Í§·Ø¡¸¹Ò¤Òà ¤Ø³ÊÒÁÒöà¾ÔèÁÃٻẺàªç¤ãËÁè 
㹡óշÕ踹ҤÒÃÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃٻẺàªç¤ËÃ×Í 
¨Ñ´ÃٻẺµÑÇÍÑ¡É÷Õèµéͧ¡ÒþÔÁ¾ìŧº¹àªç¤ä´é ·Ñé§ÂѧÊÒÁÒöà¡çººÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅÅÙ¡¤éÒ 
¢éÍÁÙźѭªÕ¸¹Ò¤Òà ÍÍ¡ÃÒ§ҹ¡ÒèèÒÂàªç¤ ÊÃØ»ÂÍ´¨èÒÂàªç¤ ᡵÒÁÅÙ¡¤éÒ 
µÒÁºÑ­ªÕ¸¹Ò¤Òà Çѹ à´×͹ »Õ ·Õè¨èÒÂàªç¤ äÁè¨Ó¡Ñ´¨Ó¹Ç¹¢éÍÁÙÅ ÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´éµÅÍ´ 
ã¹ÃÒ¤Ò 450 ºÒ·
www.joincsclub.com
address@hidden
09-6522411, 01-7332961
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]